تخلیه-چاه-تهران
چاه-بازکنی
تخلیه-چاه-لوله-بازکنی-غرب-تهران-1
لوله بازکنی تخلیه چاه عباس آباد