تخلیه چاه در تهران

  تخلیه  چاه در تهران  ۰۹۱۲۴۵۵۵۱۲۳

  باز کردن درب چاه ، تخلیه آب و لجن چاه با پمپ کفکش قوی تکفاز و سه فاز با تانکر های بزرگ با قیمت مناسب در اسرع وقت در تهران

  تخلیه چاه در تهران

  تخلیه با پمپ کفکش لجنکش

  تخلیه کردن چاه با تانکر های بزرگ ۹۱۱ و بادسان با استفاده از پمپ های کفکش س فاز لجنکش و تکفاز آبکش در سراسر تهران

  ۲۲۶۱۲۹۳۹  –  ۸۸۵۴۹۳۳۴  –  ۷۷۰۳۱۷۷۴  – ۰۹۱۲۴۵۵۵۱۲۳  

  شماره های تماس با شرکت تهران پارسه

  Most Recent Entries