لوله بازکنی در دولت
کول گذاری چاه
لوله بازکنی پاسداران 1