تخلیه-چاه-لوله-بازکنی-غرب-تهران-1
لوله بازکنی تخلیه چاه عباس آباد
تخلیه چاه لوله بازکنی تهرانپارس 1