, , , ,

لوله بازکنی هفده شهریور

لوله بازکنی هیفده شهریور
, , , , , , , , , , , ,

لوله بازکنی حکیمیه

, , , , ,

تخلیه چاه شهران

تخلیه چاه شهران 1